APL彩票

APL彩票

又方含酽醋面即愈,凡闷即之愈。其证虽繁,多归于火,盖少阴君火,少阳相火,二脉并络于咽喉。

 凡气淫于腑,则有余于外,不足于内;气淫于脏,则有余于内,不足于外。单变小微,兼蒸小剧,凡蒸平者五日而衰,远者十日而衰,先期五日后之五日为十日之中,热乃除耳。

卷六上七窍病上\口病第三方治口疮身体有热气痱瘰。 坐卧任意,勿行走急,小便时去之,更安新者。

冷风冷痹疾难愈,环跳腰间针与烧。生上颚,形如紫李,垂下抵舌,口不能言,舌不能伸,头不能低,鼻出红涕。

望不补而晦不泻,弦不夺而朔不济。 卷五上少小婴孺方上\惊痫第三治少小风痫积聚腹痛夭矫二十五痫方。

从髭出者,当从陽明经厉兑、内庭、陷谷、冲阳、解溪五穴选用。但喉症初起,黄药不可多用,以其直透入内,且善走散,初起骤多,恐证轻不胜,与病反不相入耳。

Leave a Reply